กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 28 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนม่วง โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียนบ้านเกาะพิมูลโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ โรงเรียนบ้านหนองกรด โรงเรียนวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก โรงเรียนบ้านวังชมภูโรงเรียนประชารัฐพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนบ้านธำมรงค์ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญพร โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ โรงเรียนประชาสันติภาพ โรงเรียนบ้านคลองเมือง โรงเรียนเพ็ชระศึกษา โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางดังนี้1. ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาการจัดห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงงาน (Re-Skill, Up-Skill, New-Skill) สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชีพพื้นฐานตามความถนัด ความสนใจ โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ โดยนำรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจในด้านอาชีวศึกษา รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ การจัดโครงงานอาชีพ การจัดหลักฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ การเสริมทักษะอาชีพ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *