จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อประกอบอาชีพงานช่างจัดดอกไม้ผ้าด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)