กิจกรรม

การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

คณะดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

กิจกรรม

การอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดย ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูของวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเสริมวิชาชีพ

ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูของวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเสริมวิชาชีพ

กิจกรรม

ออกหน่วยบริการประชาชน พร้อมฝึกทักษะฝีมือ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2566

นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ตัดผมชาย” ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน พร้อมฝึกทักษะฝีมือ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2566 ณ วัดยางเกรียง ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร