SAR

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กิจกรรม

การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

คณะดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

กิจกรรม

การอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดย ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานราชการในบริเวณใกล้เคียง และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูของวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเสริมวิชาชีพ

ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูของวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเสริมวิชาชีพ

กิจกรรม

ออกหน่วยบริการประชาชน พร้อมฝึกทักษะฝีมือ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2566

นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ตัดผมชาย” ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน พร้อมฝึกทักษะฝีมือ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2566 ณ วัดยางเกรียง ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร