กิจกรรม

โครงการกตัญญุตาคุณครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563

** วันที่ 20 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จ […]

Video กิจกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายฉัตราวัฒน์  ยาละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน สอศ.

สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

หมวดหมู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง


Activities KPP