โครงการวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2562

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ วิชาชีพพื้นฐาน วันที่6 พฤศจิกายน 2562

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562