วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร) วันที่27 พฤศจิกายน 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วันที่20 พฤศจิกายน 2562

Video กิจกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายฉัตราวัฒน์  ยาละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน สอศ.

สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Activities KPP