----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 18/05/2554 ]ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554  [  1302 ครั้ง ]
 
             ท่านรองจำนง ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวอบรมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน และชี้แจ้งระเบียบการติดตาม การนิเทศนักศึกษาที่เข้าฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 

 [ 18/05/2554 ]เข้าร่วมจัดกิจกรรม"มหกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชัน" ที่โรงเรียนบ้านเข  [  991 ครั้ง ]
 
   การจัดกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านเขาคีริส ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2554 โดยครูวีระพงศ์ วังนาค และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 [ 12/05/2554 ]โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด  [  1778 ครั้ง ]
 
             ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด เพื่ออบรมให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554 ณ วัดศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 9/05/2554 ] ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2554  [  1192 ครั้ง ]
 
   

          ท่านผู้อำนวยการ สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย และรองผู้อำนวยการ ฉัตราวัฒน์ ยาละ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ในการเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร [ 6/05/2554 ]รดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย  [  1216 ครั้ง ]
 
             คณะบุคคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกันจัดรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย นายฉัตราวัฒน์ ยาละรองผู้อำนวยการ และครูศิริชาย กำแพงโสภา พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 6/05/2554 ]ถวายพานพุ่มวันฉัตรมงคล  [  1176 ครั้ง ]
 
             ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายฉัตราวัฒน์ ยาละ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูปฏิมา พุฒตาลดง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

 [ 4/05/2554 ]ขอแสดงความยินดีกับท่านรองประเสริฐ บุญเรือง  [  1143 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองประเสริฐ บุญเรือง ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

 [ 4/05/2554 ]การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบสามประจำปี2554  [  1370 ครั้ง ]
 
              ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อม อ.ปฏิมา พุฒตาลดง ครู คศ.2 และ อ.ไพริน สาวงศ์ตุ้ย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ.ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2554

 [ 3/05/2554 ]ประชาสัมพันธ์ที่อำเภอพรานกระต่าย  [  1377 ครั้ง ]
 
             นายฉัตราวัฒน์ ยาละ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้เข้าประชาสัมพันธ์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2554 ของอาชีวศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี และในระดับ ปวส. เข้าขอสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ออกประชาสัมพนธ์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

 [ 28/04/2554 ]โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  [  1543 ครั้ง ]
 
             คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดยรองผู้อำนวยการ ฉัตราวัฒน์ ยาละ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสังกัดสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2554 ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชาวชุมชนหนองปลิง  [  907 ครั้ง ]
 
             ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับผู้นำชุมชนตำบลหนองปลิงขึ้นซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมจัดเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

 [ 28/04/2554 ]รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ วณิชย์ อ่วมศรี  [  1178 ครั้ง ]
 
             ผู้อำนวยการวณิชย์ อ่วมศรี ผู้อำนวยการสำนักติดตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมด้วยช่วยประชาชนวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรให้การต้อนรับ และถือโอกาสนี้รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ วณิชย์ อ่วมศรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 ณ หน้าแขวงการทางกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]ร่วมจัดรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท.  [  1194 ครั้ง ]
 
             ท่าน สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ครูปฏิมา พุฒตาลดง หัวหน้าแผนกอาหารขนม และครูกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. คลื่น 92.75 ร่วมกับ คุณภวัต ศรีสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และคุณอุดม วราหะ ผู้จัดรายการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ณ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"  [  1019 ครั้ง ]
 
             ท่าน ผอ.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"และ"วันข้าราชการพลเรือน" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]พิธีมอบวุฒิบัตรวิชาชีพระยะสั้นให้ผู้ต้องขัง  [  1233 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ต้องขังผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น โดยมีนางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร และนายกฤช กระแสทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ณ เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 30 มีนาคม 2554

มีจำนวนทั้งหมด 337 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
713
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4546
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
71077
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater