----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 26/06/2554 ]กิจกรรมวันไหว้ครูแผนกวิชาบัญชี 9 มิ.ย. 54  [  1278 ครั้ง ]
 
   

แผนกวิชาบัญชี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิ.ย. 54 โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกปี มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ  ในแผนก และพร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปอร์ พันธ์ ที่ได้รับบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

หมายเหตุ*** (เนื่องจากนักศึกษาต้องการโหลดรูปภาพดังกล่าวทางแผนกจึงนำมาลงย้อนหลังให้ตามคำเรียกร้องของนักศึกษา) [ 24/06/2554 ]คัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8  [  1092 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีฐานะทางบ้านยากจน มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อให้จบปริญญาตรี เพื่อสามารถนำกลับไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองโดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนิลอุบล สระแก้ว อายุ 15 ปี นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 22/06/2554 ]พุธที่ 22 มิ.ย. 2554 กิจกรรมของชมรมอาหารและโภชนาการ  [  1109 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาชมรมอาหารและโภชนาการ ร่วมกันทำขนมจีบ

 [ 22/06/2554 ]พุธที่ 22 มิ.ย. 2554 กิจกรรมของชมรมอาหารและโภชนาการ  [  1004 ครั้ง ]
 
   

 [ 17/06/2554 ]ศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  [  1168 ครั้ง ]
 
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคณะครู  รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ.บริษัท เบียร์ไทย(1991)จำกัด (มหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับความรู้ด้านกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเบียร์และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย

 [ 16/06/2554 ]การอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS)  [  1251 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้เปิดการอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS) เพื่อเตรียมความพร้อมครู เจ้าหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์แห่งความสุขสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทุกเรื่อง อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคนระหว่างการเรยน โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นประธานการจัดการอบรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]ศึกษาดูงานช่างเชื่อมโลหะ ณ แผนกโรงงาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  [  1365 ครั้ง ]
 
             แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดย ครูสมศักดิ์ ปาลี ครูที่ปรึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะชั้นปีที่ 1 นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในแผนกโรงงาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 [ 16/06/2554 ]อบรมรั้วสถานศึกษาอบรมต้านยาเสพติดจังหวัดนครนายก  [  848 ครั้ง ]
 
   

 [ 16/06/2554 ]AIS SIM ประชาสัมพันธ์การใช้เครือข่ายข่าวสารการศึกษาผ่าน SMS  [  984 ครั้ง ]
 
              วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่าย AIS ในการส่งข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย อาทิ เช่น แจ้งผลสอบ แจ้งตารางสอน แจ้งห้องสอบ และแจ้งข่าวสาร เป็นต้น ผ่าน SMS ให้กับนักศึกษาที่ใช้เครือข่าย AIS และแจก SIM ฟรีให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  [  1399 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรจัดโครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมไม่ให้เข้ามาในสถานศึกษา โดยตรวจฉี่ของนักศึกษาทุกคน โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ให้ความใส่ใจในการตรวจสุขภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี เนื่องในวันไหว้ครู  [  836 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และครู ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 14/06/2554 ]งานเลี้ยงขอแสดงความยินดี กับตำแน่งใหม่  [  1273 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดงานเลี้ยงส่ง ท่านรองสุภาพ มณีรัตน์ ท่านรองชัยณรงค์ คัชมาตย์ ครูพิเชษฐ จุลพันธ์ ครูปอร์ พันธ์ศรี ครูกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข และครูยอดเพชร แพรน้อย ที่จะย้ายไปประจำตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเจ้าหน้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 10/06/2554 ]พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554  [  1247 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 โดยจัดพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรมในช่วงเช้าพร้อมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในช่วงสายจัดพิธีสงฆ์ทางพุทธศาสนา และต่อด้วยพิธีไหว้ครูโดยมี นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 7/06/2554 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  [  1029 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี นายลิ้ม แอบยิ้ม เป็นประธานกรรมการ นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นเลขานุการ และยังมีกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนครู กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 2/06/2554 ]พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2554 เรือนจำกลางกำแพงเพชร  [  886 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการ สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู เรือนจำกลางกำแพงเพชรได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้กับผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ต้องให้ออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร

มีจำนวนทั้งหมด 324 รวมทั้งหมด : 22 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
21
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
653
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
11090
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
65015
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater