----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 17/06/2554 ]ศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  [  1163 ครั้ง ]
 
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคณะครู  รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ.บริษัท เบียร์ไทย(1991)จำกัด (มหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับความรู้ด้านกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเบียร์และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย

 [ 16/06/2554 ]การอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS)  [  1241 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้เปิดการอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS) เพื่อเตรียมความพร้อมครู เจ้าหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์แห่งความสุขสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทุกเรื่อง อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคนระหว่างการเรยน โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นประธานการจัดการอบรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]ศึกษาดูงานช่างเชื่อมโลหะ ณ แผนกโรงงาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  [  1336 ครั้ง ]
 
             แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดย ครูสมศักดิ์ ปาลี ครูที่ปรึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะชั้นปีที่ 1 นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในแผนกโรงงาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 [ 16/06/2554 ]อบรมรั้วสถานศึกษาอบรมต้านยาเสพติดจังหวัดนครนายก  [  838 ครั้ง ]
 
   

 [ 16/06/2554 ]AIS SIM ประชาสัมพันธ์การใช้เครือข่ายข่าวสารการศึกษาผ่าน SMS  [  977 ครั้ง ]
 
              วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่าย AIS ในการส่งข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย อาทิ เช่น แจ้งผลสอบ แจ้งตารางสอน แจ้งห้องสอบ และแจ้งข่าวสาร เป็นต้น ผ่าน SMS ให้กับนักศึกษาที่ใช้เครือข่าย AIS และแจก SIM ฟรีให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  [  1391 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรจัดโครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมไม่ให้เข้ามาในสถานศึกษา โดยตรวจฉี่ของนักศึกษาทุกคน โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ให้ความใส่ใจในการตรวจสุขภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี เนื่องในวันไหว้ครู  [  823 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และครู ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 14/06/2554 ]งานเลี้ยงขอแสดงความยินดี กับตำแน่งใหม่  [  1266 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดงานเลี้ยงส่ง ท่านรองสุภาพ มณีรัตน์ ท่านรองชัยณรงค์ คัชมาตย์ ครูพิเชษฐ จุลพันธ์ ครูปอร์ พันธ์ศรี ครูกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข และครูยอดเพชร แพรน้อย ที่จะย้ายไปประจำตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเจ้าหน้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 10/06/2554 ]พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554  [  1237 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 โดยจัดพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรมในช่วงเช้าพร้อมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ในช่วงสายจัดพิธีสงฆ์ทางพุทธศาสนา และต่อด้วยพิธีไหว้ครูโดยมี นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 7/06/2554 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย  [  1020 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี นายลิ้ม แอบยิ้ม เป็นประธานกรรมการ นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นเลขานุการ และยังมีกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนครู กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 2/06/2554 ]พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2554 เรือนจำกลางกำแพงเพชร  [  881 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการ สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู เรือนจำกลางกำแพงเพชรได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้กับผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ต้องให้ออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร

 [ 2/06/2554 ]ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  [  1010 ครั้ง ]
 
             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นำโดยนางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการ วษท.กำแพงเพชร นางสุดคนึง แก้ววี รองผู้อำนวย วอ.ขาณุวรลักษบุรี นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวย วท.กำแพงเพชร และนางจุฑารัตน์ เนวะมาตย์ ครู คศ.3 วท.กำแพงเพชร เข้าประเมินคุณภาพภายใน ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์วิทยบริการ ห้องประกันคุณภาพวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 23/05/2554 ]โครงการฝึกอาชีพในการสร้างความตระหนักให้รู้จักใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าของชีวิต  [  995 ครั้ง ]
 
   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จำทำโครงการฝึกอาชีพในการสร้างความตระหนักให้รู้จักใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าของชีวิต ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 18/05/2554 ]ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554  [  1256 ครั้ง ]
 
             ท่านรองจำนง ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวอบรมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน และชี้แจ้งระเบียบการติดตาม การนิเทศนักศึกษาที่เข้าฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 

 [ 18/05/2554 ]เข้าร่วมจัดกิจกรรม"มหกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชัน" ที่โรงเรียนบ้านเข  [  946 ครั้ง ]
 
   การจัดกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านเขาคีริส ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2554 โดยครูวีระพงศ์ วังนาค และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

มีจำนวนทั้งหมด 320 รวมทั้งหมด : 22 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
689
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9009
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
62934
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater