วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

แบบทดสอบประจำหน่วย

หน่วยที่ 6   เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

จุดประสงค์   เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง  “วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น”

คำแนะนำ : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ เมื่อทำหมดแล้วให้คลิกปุ่ม    ดูผลคะแนน

-----------------------------

 1. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า
ก.   
ข. 
ค. 
ง. 

2.  การต่อวงจรที่ทำให้โหลดมีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นคือข้อใด
ก.   
ข.   
ค. 
  
ง. 

3. การต่อวงจรที่ทำให้โหลดมีค่าความต้านทานลดลงคือข้อใด 
ก.   
ข. 
ต.    
 ง. 

4.  การวัดค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน จะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด
ก. 
ข. 
ค. 

ง.  


5. การวัดค่ากระแสที่ไหลในวงจรอนุกรมจะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด 
ก. 
 
ข. 
ค. 
 
ง. 

 6. นำโหลดที่มีความต้านทาน 500 โอห์ม และ 1.2 กิโลโอห์ม มาต่อในลักษณะอนุกรมในวงจรนี้จะมีความต้านทานรวมเท่าใด
ก. 
ข. 

ค.  
ง.   

7.  วงจรอนุกรมประกอบด้วย R1 = 5 โอห์ม , R2 = 3 โอห์ม อยากทราบว่า R3 จะต้องมีค่าเท่าใด                                                                     จึงจะทำให้วงจรมีค่าความต้านทานรวมเป็น 18 โอห์ม 
ก. 
 
ข.   
ค.  

ง.  


8.
วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยความต้านทาน 3 ตัว R1 = 6

ก.  
ข. 
ค. 

ง.    

9.
 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยความต้านทาน 3 ตัว R1 = 6

  ก. 
 
  ข.
 
  ค.
  ง. 


10.
โหลด หรือ ภาระทางไฟฟ้า คือข้อใด
 ก. 

ข.  
ค. 

ง.  คะแนนที่ได้ =