จุดประสงค์ทั่วไป

รู้การวัดค่าความต้านทานของหลักดิน  และวัดค่าความเป็นฉนวน

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายหลักการทำงานเครื่องวัดความต้านทานของหลักดินได้

 ใช้เครื่องวัดความต้านทานของหลักดินได้

อธิบายหลักการทำงานเครื่องทดสอบ  ความต้านทานของฉนวนได้

 ใช้เครื่องทดสอบความต้านทานของฉนวนได้

ตรงต่อเวลา

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
ค้นคว้าเพิ่มเติม
 


เนื้อหาสาระ  เครื่องวัดเฉพาะงาน