----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มีจำนวน 61 ท่าน

เพศ
จำนวน
เพศชาย
27
เพศหญิง
34


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
ไม่ระบุ
23
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า/มัธยมศึก
1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
16
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
15
ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
ผู้อำนวยการ
1
รองผู้อำนวยการ
5
หัวหน้าสาขาวิชา
1
หัวหน้าแผนก
6
หัวหน้างาน
24
ครูพิเศษสอน
16
เจ้าหน้าที่
81
พนักงานราชการ(สอน)
11
ครู ค.ศ.2
1
ครู ค.ศ.1
3
ครูผู้ช่วย
1
ผู้กำกับ
1
ครู ค.ศ.3
2

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
ฝ่ายวิชาการ
1
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
นักศึกษาวิชาทหาร
1
งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
1
แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรมแรม
3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
แผนกวิชาช่างยนต์
7
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2
แผนกวิชาบัญชี
6
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
งานเอกสารการพิมพ์
1
งานประชาสัมพันธ์
3
งานบุคลากร
2
งานการเงิน
2
งานบัญชี
2
งานพัสดุ
5
งานอาคารสถานที่
8
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
3
งานวางแผนและงบประมาณ
2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
3
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6
งานปกครอง
7
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
งานทะเบียน
3
งานวัดผลและประเมินผล
3
งานสื่อการเรียนการสอน
1
งานประชาสัมพันธ์
1
งานความร่วมมือ
5
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
งานวัดผลและประเมินผล
1
งานครูที่ปรึกษา
3
งานบริหารทั่วไป
3
พนักงานขับรถ
2
นักการภารโรง
2
ยามรักษาการณ์(กลางคืน)
1
ยามรักษาการณ์(กลางวัน)
1
ศูนย์บ่มเพราะวิชาชีพ
1


แสดงข้อมูล บุคลากร : เจ้าหน้าที่
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน  
1
นายเฉลิมพันธ์ ชัยกฤษ์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
2
นายโกษิต คงรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
3
นายเสริมพล พรมเสน • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
4
นายจตุพร ปั้นกรวด • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
5
นางสาวสุชาดา ปรีดาฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
6
นางสาวนภาพร ตั้งแต่ง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7
นางสาวใกล้รุ่ง อ่อนคำ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
8
นางสาวเสาวลักษณ์ สายฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
9
นายสมโภช แสงกล้า • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
10
นางกชพร เสาวรส • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
11
นางนัยนา บุญเลิศ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
12
นายสุรินทร์ ชูกร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
13
นายสุเมธ จันทร์เพ็ง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
14
นายสมเกียรติ ตรีบุพชาติสกุล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
15
นายดามเนิน สุภา • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
16
นายชัยลักษณ์ เส้นเศษ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
17
นางพวงเงิน ซ่อนกลิ่น • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
18
นายมานู มาเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
19
นางสาววนิดา พงษ์เม่น • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
20
นางสาวบุญญาพร กำแพงโสภา • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
21
นายกฤษณะ ฟักศรี • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
22
ว่าที่ร้อยตรีมนู มุ่งเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ทันจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
24
นางสาวรัตติกาล โตเฟือง • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
25
นางสาวพัชรี สุขพระจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
26
นางสาวจินตนา ธิน้อยวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
27
นางสาวพัทรนันท์ ทองแท่ง • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
28
นางสาวสุวรรณา ตันเต • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
29
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
30
นายวีระพงศ์ วังนาค • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
31
นายจักรกริช ชื่นสิน • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
32
นางสาววัลลีย์ เกิดพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
33
นางสาวลินนภา เอี่ยมแย้ม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
34
นางสาววนิดา เทพแสน • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
35
นางวาสนา ขำทอง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
36
นางสาวเพชรจินดา งานวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
37
นางสาวปิยาภรณ์ ไหมทอง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
38
นายอุเทน ต๊ะมูล • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
39
นางสาวสุกัญญา แคนอินทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
40
นายกรกช กลิ่นนิ่มนวล • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
41
นายณัฐพงศ์ ศรีคชไกร • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
42
นายถุงเงิน นุสนธิ์ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์(กลางคืน)
43
นายสมพงษ์ คำเมฆ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์(กลางวัน)


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
487
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
487
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
67018
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater