----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มีจำนวน 61 ท่าน

เพศ
จำนวน
เพศชาย
27
เพศหญิง
34


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
ไม่ระบุ
23
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า/มัธยมศึก
1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
16
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
15
ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
ผู้อำนวยการ
1
รองผู้อำนวยการ
5
หัวหน้าสาขาวิชา
1
หัวหน้าแผนก
6
หัวหน้างาน
24
ครูพิเศษสอน
16
เจ้าหน้าที่
81
พนักงานราชการ(สอน)
11
ครู ค.ศ.2
1
ครู ค.ศ.1
3
ครูผู้ช่วย
1
ผู้กำกับ
1
ครู ค.ศ.3
2

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
ฝ่ายวิชาการ
1
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
นักศึกษาวิชาทหาร
1
งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
1
แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรมแรม
3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
แผนกวิชาช่างยนต์
7
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2
แผนกวิชาบัญชี
6
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
งานเอกสารการพิมพ์
1
งานประชาสัมพันธ์
3
งานบุคลากร
2
งานการเงิน
2
งานบัญชี
2
งานพัสดุ
5
งานอาคารสถานที่
8
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
3
งานวางแผนและงบประมาณ
2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
3
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6
งานปกครอง
7
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
งานทะเบียน
3
งานวัดผลและประเมินผล
3
งานสื่อการเรียนการสอน
1
งานประชาสัมพันธ์
1
งานความร่วมมือ
5
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
งานวัดผลและประเมินผล
1
งานครูที่ปรึกษา
3
งานบริหารทั่วไป
3
พนักงานขับรถ
2
นักการภารโรง
2
ยามรักษาการณ์(กลางคืน)
1
ยามรักษาการณ์(กลางวัน)
1
ศูนย์บ่มเพราะวิชาชีพ
1


แสดงข้อมูล บุคลากร : เพศหญิง
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1
จงรักษ์ จริยานุสรณ์ • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ครู ค.ศ.3 หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2
นางกชพร เสาวรส • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
3
นางจารุณี เชิดฟ้อน • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
นางนัยนา บุญเลิศ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
5
นางเบญจพร นาคยศ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพราะวิชาชีพ
• ครู ค.ศ.3 แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรมแรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรมแรม
6
นางปฏิมา พุฒตาลดง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
7
นางพวงเงิน ซ่อนกลิ่น • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
8
นางลำพัน ตันเต • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
9
นางวาสนา ขำทอง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10
นางสาวใกล้รุ่ง อ่อนคำ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
นางสาวจินตนา ธิน้อยวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
12
นางสาวนภาพร ตั้งแต่ง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
13
นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์ • หัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
14
นางสาวบุญญาพร กำแพงโสภา • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
15
นางสาวปิยาภรณ์ ไหมทอง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
16
นางสาวพัชรี สุขพระจันทร์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
17
นางสาวพัทรนันท์ ทองแท่ง • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
18
นางสาวเพชรจินดา งานวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
19
นางสาวไพริน สาวงศ์ตุ้ย • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครู ค.ศ.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
21
นางสาวรัตติกาล โตเฟือง • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
22
นางสาวรัตนา บุญทอ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครู ค.ศ.1 แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรมแรม
23
นางสาวลินนภา เอี่ยมแย้ม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
24
นางสาววนิดา เทพแสน • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
25
นางสาววนิดา พงษ์เม่น • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
26
นางสาววัลลีย์ เกิดพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
27
นางสาวสายฝน สายประสิทธิ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
28
นางสาวสุกัญญา แคนอินทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
29
นางสาวสุชาดา ปรีดาฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
30
นางสาวสุภัทวดี จันทรปราสาท • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
31
นางสาวสุวรรณา ตันเต • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
32
นางสาวเสาวลักษณ์ สายฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
33
นางสาวอุทุมพร แสนเขียว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
34
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
847
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4680
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
71211
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater