----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มีจำนวน 61 ท่าน

เพศ
จำนวน
เพศชาย
27
เพศหญิง
34


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
ไม่ระบุ
23
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า/มัธยมศึก
1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
16
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
15
ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
ผู้อำนวยการ
1
รองผู้อำนวยการ
5
หัวหน้าสาขาวิชา
1
หัวหน้าแผนก
6
หัวหน้างาน
24
ครูพิเศษสอน
16
เจ้าหน้าที่
81
พนักงานราชการ(สอน)
11
ครู ค.ศ.2
1
ครู ค.ศ.1
3
ครูผู้ช่วย
1
ผู้กำกับ
1
ครู ค.ศ.3
2

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
ฝ่ายวิชาการ
1
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
นักศึกษาวิชาทหาร
1
งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
1
แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรมแรม
3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
แผนกวิชาช่างยนต์
7
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2
แผนกวิชาบัญชี
6
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
งานเอกสารการพิมพ์
1
งานประชาสัมพันธ์
3
งานบุคลากร
2
งานการเงิน
2
งานบัญชี
2
งานพัสดุ
5
งานอาคารสถานที่
8
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
3
งานวางแผนและงบประมาณ
2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
3
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6
งานปกครอง
7
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
งานทะเบียน
3
งานวัดผลและประเมินผล
3
งานสื่อการเรียนการสอน
1
งานประชาสัมพันธ์
1
งานความร่วมมือ
5
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
งานวัดผลและประเมินผล
1
งานครูที่ปรึกษา
3
งานบริหารทั่วไป
3
พนักงานขับรถ
2
นักการภารโรง
2
ยามรักษาการณ์(กลางคืน)
1
ยามรักษาการณ์(กลางวัน)
1
ศูนย์บ่มเพราะวิชาชีพ
1


แสดงข้อมูล บุคลากร : เพศชาย
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1
นายกรกช กลิ่นนิ่มนวล • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
2
นายกฤษณะ ฟักศรี • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
นายกิตติ พุ่มพวง
4
นายโกษิต คงรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
5
นายจตุพร ปั้นกรวด • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
6
นายจักรกริช ชื่นสิน • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
7
นายเฉลิมพันธ์ ชัยกฤษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
8
นายชัยลักษณ์ เส้นเศษ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
9
นายณัฐพงศ์ ศรีคชไกร • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
10
นายดามเนิน สุภา • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
11
นายถุงเงิน นุสนธิ์ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์(กลางคืน)
12
นายมานู มาเจริญ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13
นายรชต สิงห์ทองชัย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
14
นายวีระพงศ์ วังนาค • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15
นายศิริชาย กำแพงโสภา • ครู ค.ศ.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16
นายสมเกียรติ ตรีบุพชาติสกุล • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
17
นายสมชาย พลกล้า • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
18
นายสมพงษ์ คำเมฆ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์(กลางวัน)
19
นายสมโภช แสงกล้า • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศีกษาระบบทวิภาคี
20
นายสุเมธ จันทร์เพ็ง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
21
นายสุรินทร์ ชูกร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
22
นายเสริมพล พรมเสน • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
23
นายอุเทน ต๊ะมูล • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
24
มานพ ชูยิ้ม • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
25
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ทันจันทร์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
26
ว่าที่ร้อยตรีมนู มุ่งเจริญ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
27
สัจจา มโนมัยนุกุล • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครู ค.ศ.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
846
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1918
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
68449
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater