----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          
          ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ให้มีความกว้างขวางหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนพร้อม
ทั้งส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความรู้ และถ่ายทอดแก่ผู้สนใจให้สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป ได้ด้วยตนเอง

ปรัชญาสถานศึกษา
ขยัน  ประหยัด  อดทน  มุ่งมั่นอย่างมีวินัย

     
           จัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข


๑. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
๓. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน
๔. สนับสนุน และบริการวิชาชีพสู่สังคม มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

  


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
907
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7592
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
74123
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater